Har du spørgsmål?

+45 69 91 82 54

Man-fre kl. 9-18
Normal fastnettarif afhængig af din udbyder.

eller

Skriv en mail

eller

Få et tilbud

Almindelige forretnings- og leveringsbetingelser hos TeamShirts

§ 1 Generelt

Kontraktpartner for alle bestillinger indenfor rammerne af online-tilbuddet fra TeamShirts er sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig, HRB 22478),

Modstridende eller afvigende betingelser fra kundens side er kun gældende med TeamShirts‘ skriftlige samtykke.

§ 2 Kontraktindgåelse

(1) De på websiden anførte "tilbud" er en uforpligtende opfordring til kunderne om at bestille hos TeamShirts.

(2) Kunden kan uden forpligtelser lægge et valgt eller designet produkt i den virtuelle indkøbskurv. Indholdet af indkøbskurven kan til enhver tid tilgås ved at klikke på „indkøbskurv“. Produkterne kan fjernes igen fra indkøbskurven ved at klikke på „Tøm kurv“. Hvis kunden ønsker at købe produkterne i indkøbskurven, skal han klikke på „Gå til betaling.

(3) Med afsendelsen af den udfyldte ordreformular på TeamShirts‘ webside via klik på „Køb nu“ giver kunden et bindende tilbud på at indgå en kontrakt med TeamShirts. Før den endelige afsendelse har kunden mulighed for at kontrollere de indtastede oplysningers korrekthed og for at korrigere disse i webbrowseren ved at klikke på „En side tilbage“.

TeamShirts sender kunden en mail med bestillingsbekræftelsen på tilbuddet og kontrollerer samtidig, om tilbuddet kan gennemføres. Bestillingsbekræftelsen er ikke en accept af tilbuddet, men tjener alene til at informere kunden om, at tilbuddet er modtaget hos TeamShirts. Kontrakten er først indgået, når TeamShirts afsender det bestilte produkt til kunden, og afsendelsen er bekræftet over for kunden ved endnu en mail (forsendelsesbekræftelse) inden for max 4 dage. Dette gælder dog ikke, hvis kunden under bestillingsprocessen vælger betalingsmetoden „forudbetaling“; i dette tilfælde er anmodningen om at betale at ligne med en accept af tilbuddet, som følger inden højst 2 dage efter afgivelsen af det bindende tilbud fra kunden indenfor rammerne af bestillingsbekræftelsen. Bestillingsmåden kan lige nu hentes på følgende sprog: Tysk, fransk, engelsk, hollandsk TeamShirts gemmer kontraktinformationerne og sender bestillingsdata samt de almindelige forretnings- og leveringsbetingelser via mail til kunden. De almindelige forretnings- og leveringsbetingelser kan ses på https://www.teamshirts.dk/alm-forretningsbetingelser. Detaljerne fra tidligere bestillinger kan også ses online på TeamShirts‘ hjemmeside på kundens brugerkonto.

(4) Kontrakten indgås under forudsætning af rettidig og fuldstændig levering. Dette forbehold gælder ikke i tilfælde af kortvarige leveringsforstyrrelser, eller hvis TeamShirts er ansvarlig for den manglende levering, og især ikke hvis TeamShirts forsømmer at igangsætte et kongruent erstatningstiltag. Kunden informeres omgående om den manglende tjenesteydelse. Hvis modydelsen er ydet af kunden, erstattes denne.

§ 3 Levering/forsendelse

(1) Levering sker med en fragtudbyder, der er valgt af TeamShirts. Kunderne betaler fragten, som kan være afhængig af det bestiltes værdi, samt af hvortil leveringen skal foregå. Aktuelle fragtpriser kan ses på https://www.teamshirts.dk/faq/hvilke-forsendelsesomkostninger-kan-der-opsta.

(2) TeamShirts er kun berettiget til del-leverancer, når

a) del-leverancen kan anvendes af bestiller inden for rammerne af den kontraktlige bestemmelse,

b) leveringen af den resterende del af den bestilte vare kan garanteres, og

c) der ikke opstår yderligere udgifter eller ulemper for kunden.

§ 4 Betaling

(1) Betaling følger i henhold til kundens valg pr. debitering (SEPA-basis-mandat), kreditkort, bankoverførsel eller andre betalingsmåder. TeamShirts forbeholder sig ret til at indskrænke udvalget af betalingsmåder, som kunden kan vælge imellem, afhængigt af det bestiltes værdi, regionen det skal sendes til, eller andre saglige kriterier. Betales der med debitering (SEPA-basis-mandat), sender TeamShirts kunden en pre-notification, efter at bestillingen er afgivet og inden for rammerne af bestillingsbekræftelsen. Debitering sker via kontoførende pengeinstitutter i Tyskland, Østrig og Spanien tidligst 1 dag efter advisering, ved kontoførende pengeinstitutter i andre lande tidligst 5 dage efter advisering.

(2) Hvis den af kunden valgte betalingsmåde trods kontraktlig gennemførelse fra TeamShirts side ikke kan gennemføres, særligt hvis en debitering fra kundens konto ikke er mulig på grund af manglende dækning, eller der er afgivet fejlbehæftede data, hæfter kunden for opståede merudgifter for TeamShirts eller for af denne kontraktligt involveret tredjepart.

(3) Hvis betalingsmåden „på regning“ er valgt, gennemfører TeamShirts i enkelte tilfælde inden kontraktens indgåelse en bonitetskontrol. På denne måde sikrer TeamShirts sig imod manglende betaling. Endvidere forhindres strafbare handlinger som f.eks. bedrageri. Ved bonitetskontrollen inddrages CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, som i deres dataregister stiller kundens lagrede adresse- og bonitetsdata til TeamShirts‘ rådighed, hvis TeamShirts på troværdig måde kan fremstille deres berettigede interesse herfor. Bonitetsdata formidles på et matematisk-statistisk grundlag. Med det formål at beslutte eller gennemføre et kontraktligt forhold henter og anvender TeamShirts altså sandsynlighedsværdier, i hvis beregning der blandt andet indgår adressedata.

(4) Kunden har kun påregnings- eller tilbageholdelsesrettigheder, i det omfang hans krav er juridisk fastslået eller ubestridt. Endvidere må kunden kun anvende sin tilbageholdelsesret, hvis kundens krav beror på det samme kontraktlige forhold. Er der mangler på leverede varer, forbliver kundens modkrav uberørte.

(5) Kunden er indforstået med kun at modtage elektroniske regninger. Regningerne sendes til kunden i PDF-format via mail.

§ 5 Ejendomsforbehold

(1) Varen er TeamShirts‘ ejendom, indtil TeamShirts‘ udestående er udlignet i henhold til kontrakten.

(2) Kunden er forpligtet til at behandle varen med forsigtighed, indtil ejendomsretten er overdraget til ham.

§ 6 Garanti

(1) Hvis en mangel, som falder inden for garantien, foreligger, er kunden inden for rammerne af de juridiske bestemmelser berettiget til at forlange erstatning, at træde ud af kontrakten eller at reducere købsprisen. Kundens krav på skadeserstatning eksisterer udelukkende i henhold til § 7.

(2) Er kunden selvstændig forretningsdrivende, er forældelsesfristen for krav omhandlede af garantien på et år. For skadeserstatning til kunden i henhold til § 7 gælder udelukkende de lovfastsatte forældelsesfrister.

§ 7 Ansvar og ansvarlighed

(1) a) TeamShirts hæfter for skadeserstatning, uanset de juridiske årsager, ved forsætlighed og grov uagtsomhed.

b) Ved simpel uagtsomhed hæfter TeamShirts kun aa) for skader på liv, lemmer og sundhed eller bb) for skader opstået ved væsentlig misligholdelse af kontraktens forpligtelser (forpligtelser som overhovedet muliggør den korrekte opfyldelse af kontrakten, og hvis opfyldelse kontraktpartneren regelmæssigt kan og bør stole på). Ved misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er TeamShirts‘ hæftelse dog begrænset til erstatning af forudsigelige og alment optrædende skader.

c) TeamShirts‘ forpligtelse til hæftelser, som rækker ud over de i dette afsnit (1) nævnte, er, uafhængigt af den juridiske årsag, udelukket (herunder et kontraktligt ansvar, strafbare handlinger, uagtsomhed eller enhver form for dispensationskrav).

d) Eventuelle undtagelser fra eller indskrænkninger af TeamShirts‘ ansvarlighed, som skulle fremgå af dette afsnit, (1) gælder ikke, aa) hvis TeamShirts i ond tro fortier en mangel over for kunden, bb) hvis TeamShirts over for kunden har givet en garanti for varens beskaffenhed, og cc) hvis TeamShirts af juridiske årsager objektivt set er ansvarlige, inkluderet er en ansvarlighed, som falder ind under den tyske produktansvarslov.

(2) For så vidt et ansvar fra TeamShirts‘ side i henhold til afsnit (1) er udelukket eller begrænset, så gælder dette også for en eventuel personlig skadeserstatning for organer, juridiske repræsentanter, medarbejdere, sælgere og medhjælpere hos TeamShirts.

§ 8 Information vedrørende fortrydelsesret for forbrugere

Fortrydelsesret

Du har ret til inden for fjorten dage at annullere denne kontrakt uden at oplyse årsagen hertil. Fortrydelsesretten gælder i fjorten dage fra den dag, hvor du, eller en tredjepart, du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget den sidste vare i brug.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere os (sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Telefon +45 69 91 82 54, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.dk) i en entydig erklæring (f.eks. pr. brev, telefax eller mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Anvend gerne den vedhæftede fortrydelses-formular, dette er dog ikke lovpligtigt. For at overholde tidsfristen for fortrydelsesretten er det nok, at du sender meddelelsen om, at du vil benytte dig af den, inden fristens udløb.

Konsekvenserne af at fortryde

Hvis du trækker dig ud af denne kontrakt, vil vi uden ophold - og ikke senere end fjorten dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om, at du fortryder - tilbageføre alle betalinger, som vi har modtaget fra dig (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som er opstået, hvis du har valgt en anden leveringsform end den af os tilbudte, som er billigste standardlevering). Til tilbagebetalingen anvendes den samme betalingsmetode, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig. Der opkræves under ingen omstændigheder nogen afgifter.

Vi kan afvise at gennemføre tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen, eller til du kan fremsende dokumentation for, at den er afsendt, alt efter hvad der går hurtigst. Du skal uden ophold - og i alle tilfælde inden fjorten dage fra den dag, hvor du har underrettet os om annulleringen af kontrakten - overdrage eller tilbagesende varerne til os. Fristen er overholdt, hvis du tilbagesender varen inden for fristen på fjorten dage. Du betaler de umiddelbare omkostninger, som opstår i forbindelse med returnering af varen. Du skal kun betale for en eventuel forringelse af varens værdi, hvis det kan bevises, at denne værdiforringelse i henhold til beskaffenhed, egenskaber og funktion skyldes uhensigtsmæssig omgang med varen.

Undtagelser fra fortrydelsesretten

En fortrydelsesret eksisterer navnlig ikke ved kontrakter om levering af varer, som ikke er forarbejdede, og for hvis fremstilling en individuel beslutning eller udvælgelse fra forbrugerens side er bestemmende eller som entydigt er tilrettet forbrugerens personlige behov.

Fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere denne kontrakt, så udfyld venligst formularen, og send den til os).

Til sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.dk:

Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende vare(r) / udførelsen af følgende tjenesteydelse (*)

Bestilt d. (*)/ modtaget d. (*)

Navn på forbruger

Adresse på forbruger

Forbrugers underskrift (kun ved meddelelse på papir)

Dato

(*) Det ikke anvendte overstreges

§ 9 Rettigheder til trykte designs, ansvarsfritagelse

(1) „ Materiale til rådighed“ er herefter betegnelsen for samtlige informationer, motiver, inkl. trykmotiver og i givet fald skriftfonte og skrifttyper, eller andre materialer, som kunden stiller til TeamShirts´ rådighed i forbindelse med bestillingen, og/eller (i tilfælde af en materialetilpasning eller ændring af design fra TeamShirts‘ side i samarbejde med kunden) som denne frigiver.

(2) Kunden garanterer over for TeamShirts og de med TeamShirts forbundne firmaer, ansatte og agenter, at det fremlagte galleri ikke strider imod gældende lovgivning (her tænkes især på straffelovens bestemmelser samt lov om beskyttelse af mindreårige) eller tredjeparts rettigheder (især ophavsret, regler for beskyttelse af persondata, varemærkerettigheder og lignende regler og love for markedsføring). Kunden vil uden ophold informere TeamShirts, i fald tredjepart gør krav på rettigheder i forhold til fremsendt materiale.

(3) Er det til rådighed stillede materiale i strid med gældende love og forskrifter eller tredjeparts rettigheder, er TeamShirts og med Teamshirts forbundne firmaer, juridiske rådgivere, ansatte og agenter berettigede til at forlange erstatning for skader, som de måtte have lidt i forbindelse med lovbruddet. Kunden er især forpligtet til at friholde og holde TeamShirts og de med TeamShirts forbundne firmaer, juridiske repræsentanter, ansatte og agenter skadesfri i samtlige processer, retssager, krav, skader, udgifter eller andre udlæg, som opstår ved, at tredjepart gør deres rettigheder gældende over for de nævnte involverede.

(4) Kunden er alene ansvarlig for at sikre, at det til rådighed stillede materiale ikke krænker lovens bestemmelser eller tredjeparts rettigheder. Viser det sig, eller er der begrundet mistanke om, at materiale, som er klargjort med henblik på en kontrakt, støder imod gældende lov eller krænker tredjeparts rettigheder, er TeamShirts berettiget til at foretage samtlige skridt, der er mulighed for, med henblik på retskrav, indsigelser og advokatbistand. Ligeledes er vi berettiget til at nægte at indgå en sådan kontrakt, eller vi kan træde tilbage fra den.

§ 10 Tekniske og designmæssige afvigelser

Ved kontraktopfyldelsen tager vi forbehold for sædvanlige kommercielle afvigelser i forhold til beskrivelser og oplysninger i vore kataloger, herunder vores webside, hvad angår materialets beskaffenhed, farver, vægt, mål, design eller lignende kendetegn ved varen, for så vidt det vurderes at være rimeligt for kunden. Forventelige ændringer kan optræde på baggrund af normale svingninger på markedet og af tekniske produktionsprocesser.

§ 11 Bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed til online tvistbilæggelse (OS). Den kan kontaktes påhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/ Vi er ikke forpligtede til og indgår ikke i sager om bilæggelse af forbrugertvister ved voldgift.

§ 12 Værneting - opfyldelsessted - lovvalg

(1) Opfyldelsessted for samtlige leveringer er TeamShirts‘ firmaadresse i Leipzig.

(2) Hvis kunden er faglært købmand i henhold til tysk handelslov (HGB), er en juridisk person inden for det offentlige retsvæsen, eller hvis det drejer sig om en offentlig-juridisk specialfond, er Leipzig værneting. TeamShirts er i dette tilfælde og efter eget skøn også berettiget til at anlægge sag mod kunden ved dennes bopæl. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor kunden ikke er tilknyttet et værneting i Tyskland, efter kontraktens indgåelse har forladt sin bopæl eller flyttet sin sædvanlige opholdsadresse fra landet, eller hvis adresse og opholdssted er ukendt ved sagsanlæg.

(3) Kontrakten i henhold til disse almindelige forretnings- og leveringsbetingelser refererer udelukkende til gældende tysk ret. Anvendelse af Wienerkonventionen eller andre mellemstatslige aftaler, også selvom disse delvist er indarbejdet i tysk ret, er udelukket. Hvis kunden er forbruger og har sin sædvanlige bopæl i udlandet, forbliver de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i denne stat upåvirkede af lovvalget (jf. artikel 6, afsn. 2, sætn. 2 i Forordning (EU) 593/2008).

(4) Hvis enkelte bestemmelser fra disse almindelige forretnings- og leveringsbetingelser træder ud af kraft, påvirker dette ikke den øvrige del af kontrakten eller dens gyldighed. Hvis enkelte bestemmelser træder ud af kraft, retter indholdet af kontrakten sig efter de lovmæssige forskrifter. Kontrakten er samlet set ugyldig, hvis overholdelsen af den - også under hensyntagen til den i sætn. 2 påtænkte ændring - ville være urimeligt hård for den ene kontraktpart.

Udgave: 01/2017